Image

Over Ons

Cura Linguae is een logopediepraktijk gelegen te Genk. In 2017 werd de praktijk opgestart en later met een versterkt team uitgebreid naar twee nieuwe locaties. Cura Linguae richt zich zowel op kinderen als op volwassenen. Ons team bestaat uit logopedisten die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek en de therapie voor beide doelgroepen.

Onze therapeuten vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Daarom volgen wij dan ook regelmatig bijscholingen.

Tevens hechten wij ook veel belang aan een multidisciplinaire samenwerking. Een nauwe samenwerking met de verschillende disciplines vinden wij noodzakelijk om het totaalbeeld van de patiënt in kaart te kunnen brengen. Binnen de praktijk houden wij ook wekelijks teamvergaderingen.

Image

Wat is logopedie


Logopedie is een paramedisch beroep dat we terugvinden in de gezondheidszorg en het onderwijs. De logopedist richt zich op de preventie, het onderzoek, de behandeling en advies van stoornissen en beperkingen op het vlak van spraak, taal, stem, slikken en gehoor.

Logopedie heeft door de jaren heen een enorme ontwikkeling doorstaan. Logopedie omvat de hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is niet enkel praten. Communicatie staat voor vele uitingsvormen waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

Image

Wat doet een logopedist


De logopedist voert eerst een onderzoek uit. Op basis van die diagnose stelt de logopedist een individueel behandelingsplan op. Nadien is het de taak van de logopedist om behandelingen (therapie) te geven met als doel om stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.  De logopedist geeft niet enkel therapie, maar geeft ook adviezen en informatie om de omgeving van de patiënt te begeleiden.

 Een nauwe samenwerking met andere disciplines (leerkracht, kinesist, psycholoog, artsen, tandarts) is ook van groot belang om informatie te kunnen uitwisselen. Een medische, tandheelkundige, psychologische of andere behandeling kan de communicatiestoornis verhelpen of positief beïnvloeden. Dit wijst erop dat een samenwerking tussen verschillende deskundigen juist zo cruciaal is.

Image

Waarom logopedie


De afgelopen decennia heeft communicatie meer aandacht gekregen. Voor een goede overdracht van informatie zijn goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling van essentieel belang. Hierdoor zijn wij in staat om elkaar te begrijpen en om met elkaar samen te leven.

Uiteraard speelt taal een cruciale rol om te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen verstoren bijgevolg ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie verwezenlijkt een maatschappelijke rol omdat het zich toelegt op de hulpverlening bij communicatiestoornissen

Stoornissen


Cura Linguae richt zich op het advies, het onderzoek, de therapie en de follow-up bij:

Indien het kind leerproblemen heeft op het vlak van lezen, schrijven of rekenen kan de logopedist d.m.v. logopedische therapie het leerprobleem oplossen. Hier is er sprake van een lees-, schrijf- of rekenprobleem.

Als dit echter niet lukt omwille van een te grote achterstand en een hardnekkig probleem, spreken we over een leerstoornis

Een leesstoornis (dyslexie), een schrijfstoornis (dysorthografie) en een rekenstoornis (dyscalculie) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind met een normale intelligentie. Het kind heeft dan stoornissen met het omzetten schrijftaal naar spraak (lezen) of van de gesproken taal in geschreven taal (schrijven). Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand bij specifieke rekenvaardigheden.

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De taalstoornis kan zich voordoen op het vlak van taalbegrip, taalproductie of op beide vlakken. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw) , de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge van een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornissen, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Wanneer kinderen een spraakklank niet of verkeerd uitspreken hebben we het over een articulatiestoornis. De klanken kunnen weggelaten, vervangen of vervormd worden.

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de vlotte opeenvolging van de spreekbewegingen wordt onderbroken. Stotteren kan zich uiten in ongewilde klank- of lettergreepherhalingen, verlengen van klanken of blokkeren op klanken. Stottermomenten treden geheel onvrijwillig op en de persoon kan deze ook niet zomaar op en afzetten. Het stotteren kan uitgroeien tot een probleem wanneer de persoon negatief begint te reageren op zijn of haar spreken. Er kunnen dan secundaire gedragingen optreden zoals negatieve emotionele en cognitieve reacties (bijvoorbeeld vermijdingsgedrag of startgedrag). Stotteren ontstaat meestal tussen het tweede en zevende levensjaar. Vroegtijdig ingrijpen is bij stotteren erg belangrijk.

Afwijkende mondgewoonten zijn foutieve mondgewoonten (zoals mondademhaling, duimzuigen, nagelbijten, vinger zuigen en foutief slikken). Dit kan een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Door deze foutieve tongligging wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen afwijkende mondgewoonten ook zorgen voor kaak- en/of gebitsafwijkingen. De taak van de logopedist bestaat uit het onderzoeken en het behandelen van de afwijkende mondgewoonten. Afwijkende mondgewoonten en articulatie worden vaak samen behandeld. De orthodont staat in voor de behandeling van de gebitsafwijking

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een herseninfarct
 • Een hersenbloeding
 • Een hersentrauma
 • Een hersentumor
 • Een neurologische aandoening: Multiple Sclerose (MS), Ziekte van Parkinson, Amyotrofische Lateraal sclerose (ALS)

De spieren die instaan voor de spraak werken niet meer goed waardoor de spraakverstaanbaarheid verminderd is.

Er kunnen problemen optreden bij de 5 basisonderdelen in het spreken:

 • de ademhaling
 • de stemgeving
 • de resonantie
 • de articulatie (uitspraak)
 • de prosodie (zinsmelodie)

De ernst varieert van een lichte vorm (die voor de omgeving weinig merkbaar is) tot een anartrie (geen functionele spraak). Het taalvermogen van een persoon met dysartrie is intact.

Afasie is een verworven taalstoornis (niet aangeboren) veroorzaakt door een hersenletsel:

 • Een herseninfarct
 • Een hersenbloeding
 • Een hersentrauma
 • Een hersentumor
 • Een herseninfectie

Bij iemand met afasie is het begrijpen en/of het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord. Het lezen en/of het schrijven kunnen ook aangetast zijn. De problemen kunnen licht tot ernstig zijn.

Elke persoon met afasie is anders en niemand vertoont dezelfde problemen. De mate waarin er een uitval in het taalvermogen is en welke kenmerken er optreden, is onder andere afhankelijk van de plaats en de uitgebreidheid van het letsel in de hersenen. Er bestaan dan ook verschillende soorten afasietypes.

De meest voorkomende afasietypes zijn:

 • Afasie van Broca (motorische afasie)
 • Afasie van Wernicke (sensorische afasie)
 • Globale afasie
 • Anomische afasie.

Afasie is een taalstoornis en geen spraakstoornis of dementie. De articulatie van woorden en de algemene intelligentie zijn normaal. Afasie heeft geen invloed op het denken. Het probleem ligt bij het verwoorden van het denken. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, geheugenproblemen, oriëntatieproblemen,…

 

Apraxie is een probleem in het plannen van de handelingen. De persoon kan de handeling vaak wel nog spontaan uitvoeren, maar ondervindt problemen als dezelfde handeling op vraag moet uitgevoerd worden. Zowel mond-, tong- en gelaatsbewegingen als bewegingen van de ledematen kunnen hierdoor moeilijk zijn.

Verbale apraxie is een spraakstoornis veroorzaakt door een hersenletsel (herseninfarct, hersenbloeding, een hersentrauma, hersentumor of een herseninfectie). Bij een verbale apraxie kan het schema voor het programmeren van de spraak niet meer goed werken. De spieren werken nog goed, maar het aansturen van de spieren geeft problemen. Dat patiënt weet niet meer hoe dit moet. Verbale apraxie komt vaak samen voor met afasie (zie afasie).

Orale apraxie komt vaak samen voor met verbale apraxie. De persoon kan op verzoek geen mond-, tong-, en/of gelaatsbewegingen uitvoeren. Op bevel fluiten, hoesten, blazen, de tong uitsteken,… lukt niet. Als men bijvoorbeeld aan de persoon met een orale apraxie vraagt om te blazen, weet hij/zij niet meer hoe dit moet. Maar zonder dat men iets vraagt, blaast hij/zij wel een kaars uit zonder enige moeite.

Een slikstoornis (dysfagie) is een stoornis in het slikvermogen. Het ontstaat ten gevolge van een combinatie van stoornissen in de slikspieren, een verminderde gevoeligheid en een afname van reflexen. Dit kan ertoe leiden dat de persoon zich verslikt. Bij verslikken komt het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht in plaats van in de slokdarm, met hoesten tot gevolg.

Het slikproces bestaat uit 4 fasen:

 • de orale voorbereidende fase
 • de mondfase (orale fase)
 • de keelfase (faryngale fase)
 • de slokdarmfase (oesofagale fase).

In elke fase kan er iets mislopen waardoor het slikken bemoeilijkt wordt.

Oorzaken van dysfagie:

 • Herseninfarct
 • Hersenbloeding
 • Hersentrauma
 • Herseninfectie
 • Hersentumor
 • Tumor ter hoogte van het hoofdhalsgebied
 • Radiotherapie en/of chemotherapie
 • Neurologische aandoeningen: Multiple Sclerose (MS), Ziekte van Parkinson, Amyotrofische Lateraal sclerose (ALS)
 • Veroudering
 • Medicatie

Gevolgen van dysfagie:

 • Longontsteking (pneumonie)
 • Onvoldoende voedselinname (malnutritie)
 • Uitdroging (dehydratatie)

Symptomen van dysfagie:

 • Kwijlen.
 • Verslikken in speeksel
 • Voeding in de mond houden zonder het door te slikken
 • Voedselresten blijven achter in de wangen doordat de tong niet meer in staat is om het voedsel daar weg te halen. Ook een gevoelsverlies kan de oorzaak zijn van achterblijvende voedselresten
 • Het teruglopen van voeding via de mond of de neus
 • Herhaaldelijk slikken om voedsel of drank weg te krijgen
 • Regelmatig verslikken
 • Veel hoesten of kuchen voor, tijdens of na het eten of drinken
 • Het slikken duurt langer dan normaal. Het proces verloopt vertraagd.
 • Het gevoel dat er iets blijft steken in de keel (globus). Er is een probleem in het transport van de voedselbrok naar de slokdarm.
 • Pijn bij het slikken
 • Zuurbranden, opboeren of eten opgeven
 • Niezen of een loopneus tijdens het eten of drinken
 • Ongewenst gewichtsverlies
 • Tekenen van uitdroging
 • Regelmatig ontstekingen van de longen of luchtwegen
 • De stem verandert tijdens de maaltijd. De stem klinkt borrelig of nat
 • Rochelende ademhaling na het slikken
 • Kortademigheid tijdens of na de maaltijd

De larynx/het strottenhoofd is het bovenste gedeelte van de luchtpijp. Door de larynx stroomt de lucht bij het ademen en binnenin liggen de stembanden.

Het wegnemen van de larynx wordt een laryngectomie genoemd. Dit heeft grote gevolgen voor het ademen, het spreken en het slikken. De voornaamste reden om een laryngectomie uit te voeren is wanneer er sprake is van een kwaadaardige tumor op de stembanden of op een ander deel van de larynx.

Bij de operatie wordt de luchtpijp vastgehecht aan de huid onderaan in de hals. De ademhaling verloopt dan via deze weg, het tracheostoma. Het spreken met de gewone stem is na de operatie niet meer mogelijk omdat de larynx met hierin de stembanden zijn weggenomen. Spreken wordt op een andere manier aangeleerd onder begeleiding van een logopedist.

De spraakrevalidatie kan op 3 manieren verlopen, door middel van:

 • Slokdarmspraak
 • Electrolarynx
 • Stemprothese (= de meest gebruikte methode)

Een perifere aangezichtsverlamming (ook wel facialisparese of – paralyse genoemd) is het gevolg van een beschadiging van de zevende hersenzenuw of nervus facialis.

De oorzaak van deze aandoening is veelal een ontsteking van deze zenuw maar ook een oorontsteking, een hersenletsel of letsel na een operatie, gordelroos of herpes zoster, een tumor op het verloop van de zenuw of de ziekte van Lyme kunnen aan de basis van een verminderde zenuwfunctie liggen.

Deze zenuw staat in voor belangrijke functies zoals de beweging van de gelaatsspieren in functie van praten, lachen,ogen sluiten en wenkbrauwen optrekken. Daarnaast staat deze zenuw in voor een deel van de smaakwaarneming, traanafscheiding, speekselproductie en bescherming van het oor tegen hard geluid.

Beschadiging aan deze zenuw geeft volgende beperkingen: moeilijker articuleren, eten/drinken , lachen, kussen, blazen en knipperen.

Mimetherapie is een behandelmethode gericht op het herstellen van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming. In deze therapie leren we u opnieuw controle te krijgen op de bewegingen van het aangezicht. Ook leren we meebewegingen of synkinesieën te onderdrukken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mimetherapie een gunstig effect heeft.

Wij behandelen in onze praktijk via deze methode en helpen u graag verder in uw herstel.

Patiënten met een hersenletsel kunnen cognitieve klachten ervaren. Dit kan zich uiten in concentratiestoornissen, geheugenproblemen, vermoeidheid door het denken en minder snel denken. Deze gevolgen kunnen soms pas maanden of jaren na het hersenletsel duidelijk worden.

Cognitieve problemen komen voor op gebied van weten, waarnemen en begrijpen. Moeilijkheden met het geheugen, de concentratie en de denksnelheid komen het meest voor.

Bij cognitieve stoornissen kunnen volgende problemen voorkomen:

 • Aandachts-/concentratieproblemen
 • Vertraging bij het verwerken van informatie (mentale traagheid/tempo)
 • Verminderd intellectueel functioneren (soms alleen op deelgebieden)
 • Geheugenproblemen, leervermogen aangetast
 • Oriëntatieproblemen in persoon, plaats, tijd en ruimte
 • Visueel-ruimtelijke problemen o.a. neglect
 • Problemen met het coördineren van dagelijkse en/of complexe handelingen (apraxie)
 • Problemen met het herkennen van zaken, waarnemen
 • Taalproblemen (pragmatische taalstoornis, letterlijk nemen van taal, woordvindingsproblemen)
 • Problemen met het rekenen
 • Problemen met de uitvoerende functies.

Het Team


Laura Franssen

Coördinator & Logopediste

Laura is naast coördinator van Cura Linguae ook werkzaam als logopediste in deze praktijk. Daarnaast werkt ze nog halftijds in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. Laura specialiseerde zich in
slikstoornissen en oromyofunctionele therapie. Ze behandelt ook kinderen met spraak-, taal- en
leerstoornissen.

Sofie Timmermans

Logopediste

Sofie heeft tijdens haar stage een grote passie gekregen voor stottertherapie. Daarom specialiseert
zij zich momenteel als stottertherapeute. Ze werkt ook met kinderen die spraak-, taal- en
leerproblemen hebben. Sofie doet overdag de huisbezoeken bij volwassenen die omwille van
medische redenen niet tot in de praktijk kunnen geraken.

Daniëlle Nelissen

Logopediste

Danielle Nelissen is als logopediste werkzaam in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Naast haar jarenlange
ervaring met neurologische communicatiestoornissen heeft ze ook een grote interesse voor de
behandeling van laryngectomiepatiënten.

 

Renée Reynders

Logopediste

Renée werkt vooral met volwassenen met neurogene spraak-en taalstoornissen. Ze volgde een bijkomende stage neurocognitie in Hôpital de la Salpêtrière in Parijs.

 

Werkwijze


 • Aanmelding

  De aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, een kinesist,… Dit kan telefonisch of via mail. Voor de aanvang van het onderzoek dient u eerst langs te gaan bij de huisarts of de geneesheer-specialist. Deze bezorgt u dan een voorschrift voor het logopedisch onderzoek.

 • Logopedisch onderzoek

  Eerst wordt er gestart met een anamnesegesprek om de hulpvraag en de voorgeschiedenis in kaart te brengen. U wordt op de hoogte gebracht van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria, de mogelijkheden omtrent de terugbetaling via het RIZIV of via de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Aanvullende schoolse, medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd. Vervolgens vindt een uitgebreid logopedisch onderzoek plaats. Er wordt getracht een duidelijk beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek. Het onderzoek kan meerdere sessies in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de problematiek. Uitgaande van de testresultaten wordt er beslist of logopedie al dan niet nodig is. De logopedist maakt een logopedisch verslag (aanvangsbilan) en stelt een individueel behandelplan op.

 • Adviesgesprek

  Tijdens het adviesgesprek worden de testresultaten met u besproken. U krijgt ook uitleg over de terugbetalingsmogelijkheden van het ziekenfonds en over het verdere verloop voor de aanvraag tot terugbetaling. Indien u recht heeft op terugbetaling van het ziekenfonds, moet u opnieuw langsgaan bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor logopedische therapie te verkrijgen. Na ontvangst van alle documenten wordt uw dossier opgemaakt en wordt het dossier opgestuurd naar het ziekenfonds. Het ziekenfonds evalueert het dossier en beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor terugbetaling. De goedkeuring is geldig voor 1 jaar. Deze kan meestal, afhankelijk van de stoornis, door de huisarts verlengd worden voor 1 jaar.

 • Behandeling

  Op basis van het individueel behandelplan tracht de logopedist zo effectief en efficiënt mogelijk de achterstand bij te werken. Er wordt veel aandacht besteed aan een nauwe samenwerking en regelmatig overleg met de verschillende betrokken partijen (school, leerkracht, zorgcoördinator, CLB, ouders, partners, artsen, tandarts, orthodont, kinesist,…). Een multidisciplinaire samenwerking kan echter het verloop van de therapie optimaliseren Overleg vindt uitsluitend plaats na goedkeuring van de patiënt of de ouder(s)/verzorger(s). Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt. Het kan één of meerder keren per week plaatsvinden. De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem en de motivatie van de patiënt. De behandelingen vinden plaats in de praktijk. Een thuisbehandeling is mogelijk op aanvraag.

Tarieven


De praktijk is geconventioneerd. Dit betekent dat de tarieven gehanteerd worden die voorgeschreven worden door het RIZIV.

 

Verplichte verzekering

Om een aanmerking te komen voor terugbetaling van uw ziekenfonds, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meerderheid van de stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering. Dit houdt in dat u slechts 25% van het honorarium betaalt bij een goedkeuring van de verplichte verzekering.

 

Aanvullende verzekering

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor de terugbetaling via de verplichte verzekering van uw ziekenfonds, kan u gebruik maken van de aanvullende verzekering. De terugbetaling varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Betalingen

De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd. In het begin van elke maand ontvangt u de factuur. U kan de rekening bij voorkeur via overschrijving betalen. Gelieve de rekening binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen.

 

Afwezigheden

Er wordt verwacht dat de gemaakte afspraken gerespecteerd worden. Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verwittig dan minimum 24 uur op voorhand. Zo niet, wordt de gereserveerde tijd aangerekend. U kan steeds verwittigen via mail of via gsm. U kan een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of een sms sturen.

Voor een gunstig therapieverloop is het van belang dat u regelmatig aanwezig bent. Tracht dan ook langdurige afwezigheden te voorkomen.


Hieronder vindt u een overzicht van de officiële tarieven vanaf 1 januari 2019.

Indien u gewoon verzekerd bent, gelden de volgende tarieven:
PrestatieHonorariumTerugbetalingRemgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling€ 32,20€ 24,70€ 7,50
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling€ 45,90€ 34,90€ 11,00
Individuele zitting van minimaal 30 minuten

€ 23,60

€ 18,10

€ 5,50

Individuele zitting van minimaal 60 minuten€ 47,40 € 36,40€ 11,00

*Bilanzitting is het intakegesprek en de testafname.

Indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, gelden de volgende tarieven:
PrestatieHonorariumTerugbetalingRemgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling€ 32,20€ 29,20€ 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling€ 45,90€ 41,40€ 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten

€ 23,60

€ 21,60

€ 2,00

Individuele zitting van minimaal 60 minuten€ 47,40€ 42,90€ 4,50

 

Foto’s


Contact


De consultaties gebeuren uitsluitend op afspraak. Wenst u een afspraak of wilt u meer informatie omtrent logopedie, dan kan u vrijblijvend contact opnemen

Weg naar As 69/1
3600 Genk
089/21.92.45
0476/27.15.71

info@curalinguae.be

Molenstraat 115
3600 Genk
0477/77.11.04