Image

Over Ons

Cura Linguae is een paramedische praktijk gelegen te Genk. Wij verlenen lopopedische zorg in nauwe samenwerking met andere paramedische disciplines. Cura Linguae richt zich zowel op het jonge kind, het schoolgaande kind als op volwassenen.

Ons team bestaat uit logopedisten die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek en therapie van verschillende logopedische stoornissen.

Een nauwe samenwerking met de verschillende disciplines vinden wij noodzakelijk om het totaalbeeld van de patiënt in kaart te kunnen brengen. Daarom blijven wij ook steeds in overleg gaan met externe deskundigen.

Aangezien onze therapeuten graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakdomein, volgen wij geregeld bijscholingen en houden we maandelijks teamvergaderingen.

Image

Wat is logopedie


Logopedie is een paramedisch beroep dat we terugvinden in de gezondheidszorg en het onderwijs. De logopedist richt zich op de preventie, het onderzoek, de behandeling en advies van stoornissen en beperkingen op het vlak van spraak, taal, stem, slikken en gehoor.

Logopedie heeft door de jaren heen een enorme ontwikkeling doorstaan. Logopedie omvat de hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is niet enkel praten. Communicatie staat voor vele uitingsvormen waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

Image

Wat doet een logopedist


De logopedist voert eerst een onderzoek uit. Op basis van die diagnose stelt de logopedist een individueel behandelingsplan op. Nadien is het de taak van de logopedist om behandelingen (therapie) te geven met als doel om stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.  De logopedist geeft niet enkel therapie, maar geeft ook adviezen en informatie om de omgeving van de patiënt te begeleiden.

 Een nauwe samenwerking met andere disciplines (leerkracht, kinesist, psycholoog, artsen, tandarts) is ook van groot belang om informatie te kunnen uitwisselen. Een medische, tandheelkundige, psychologische of andere behandeling kan de communicatiestoornis verhelpen of positief beïnvloeden. Dit wijst erop dat een samenwerking tussen verschillende deskundigen juist zo cruciaal is.

Image

Waarom logopedie


De afgelopen decennia heeft communicatie meer aandacht gekregen. Voor een goede overdracht van informatie zijn goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling van essentieel belang. Hierdoor zijn wij in staat om elkaar te begrijpen en om met elkaar samen te leven.

Uiteraard speelt taal een cruciale rol om te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen verstoren bijgevolg ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie verwezenlijkt een maatschappelijke rol omdat het zich toelegt op de hulpverlening bij communicatiestoornissen

Stoornissen


Cura Linguae richt zich op het advies, het onderzoek, de therapie en de follow-up bij:

Wanneer kinderen een spraakklank niet of verkeerd uitspreken hebben we het over een articulatiestoornis. De klanken kunnen weggelaten, vervangen of vervormd worden.

Het Team


 

Laura Franssen

Coördinator & Logopediste

Laura is naast coördinator van Cura Linguae ook werkzaam als logopediste in deze praktijk. Daarnaast werkt ze nog halftijds in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. Laura specialiseerde zich in slikstoornissen, oromyofunctionele therapie en de behandeling van perifere aangezichtsverlammingen. Ze heeft ook een grote interesse in de begeleiding van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen. Daarnaast behandelt ze nog kinderen met leerstoornissen.

Jesse Hendrikx

Coördinator & Logopediste

Jesse is naast coördinator van Cura Linguae ook werkzaam als logopediste in deze praktijk. Ze behandelt in onze praktijk voornamelijk kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen. Ze specialiseerde zich ook in de oromyofunctionele therapie. Na haar studies logopedie heeft ze nog een diploma leerkracht lager onderwijs behaald. En is ook nog naast de praktijk werkzaam in het onderwijs.

 

Daniëlle Nelissen

Logopediste

Danielle Nelissen is als logopediste werkzaam in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Naast haar jarenlange ervaring met neurologische communicatiestoornissen heeft ze ook een grote interesse voor de behandeling van laryngectomiepatiënten.

Lana Vuylsteke

Logopediste

Lana heeft naast haar master in Logopedie ook een bachelor in de Pedagogische Wetenschappen. Tijdens haar stage in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk kreeg ze interesse in het behandelen van volwassenen met neurologische stoornissen. Bij Cura Linguae behandelt Lana volwassenen aan huis en in de praktijk. Ze heeft ook interesse in het behandelen van kinderen met spraak-, taal- en leerstoornissen. Naast de praktijk is Lana momenteel ook nog deeltijds werkzaam in het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Renée Reynders

Logopediste

Renée werkt vooral met volwassenen met neurogene spraak-en taalstoornissen. Ze volgde een bijkomende stage neurocognitie in Hôpital de la Salpêtrière in Parijs.

Sarah Vaesen

Logopediste

Vanuit haar interesse en passie voor de stem startte Sarah op latere leeftijd met de studie logopedie. Je kan bij haar terecht voor stem- en stottertherapie, stem in transitie en stemcoaching. Naast haar logopedisch diploma heeft ze een master in de muziektherapie. Ze is ook werkzaam als leerkracht woordkunst/drama in het deeltijds kunstonderwijs.

Amber Fiddelaers

Logopediste

Amber is voltijds werkzaam als logopediste in deze praktijk. Ze behandelt voornamelijk kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen. Ze specialiseert zich momenteel verder in fonologische articulatieproblemen.

Masarrat Al Asmar

Logopediste

Masarrat is werkzaam als logopediste in deze praktijk. Ze is hiernaast ook deeltijds werkzaam in het onderwijs. Bij Cura Linguae behandelt Masarrat kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen. Zij heeft een grote interesse voor meertaligheid. Masarrat behaalde in 2023 haar postgraduaat meertaligheid.

Werkwijze


 • Aanmelding

  De aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, een kinesist,… Voor de aanvang van het onderzoek dient u eerst langs te gaan bij de huisarts of de geneesheer-specialist. Deze bezorgt u dan een voorschrift voor het logopedisch onderzoek.

 • Logopedisch onderzoek

  Eerst wordt er gestart met een anamnesegesprek om de hulpvraag en de voorgeschiedenis in kaart te brengen. U wordt op de hoogte gebracht van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria, de mogelijkheden omtrent de terugbetaling via het RIZIV of via de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Vervolgens vindt een uitgebreid logopedisch onderzoek plaats. Er wordt getracht een duidelijk beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek. Het onderzoek kan meerdere sessies in beslag nemen. Uitgaande van de testresultaten wordt er gekeken of u recht heeft op terugbetaling en of de behandeling nodig is.. De logopedist maakt een logopedisch verslag (aanvangsbilan) en stelt een individueel behandelplan op.

 • Adviesgesprek

  Tijdens het adviesgesprek worden de testresultaten met u besproken. U krijgt ook uitleg over de terugbetalingsmogelijkheden van het ziekenfonds en over het verdere verloop voor de aanvraag tot terugbetaling. Indien u recht heeft op terugbetaling van het ziekenfonds, moet u opnieuw langsgaan bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor logopedische therapie te verkrijgen. Na ontvangst van alle documenten wordt uw dossier opgemaakt en wordt het dossier opgestuurd naar het ziekenfonds. Het ziekenfonds evalueert het dossier en beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor terugbetaling. De goedkeuring is geldig voor 1 jaar. Deze kan meestal, afhankelijk van de stoornis, door de huisarts verlengd worden voor 1 jaar.

 • Behandeling

  Op basis van het individueel behandelplan tracht de logopedist zo effectief en efficiënt mogelijk de achterstand bij te werken. Er wordt veel aandacht besteed aan een nauwe samenwerking en regelmatig overleg met de verschillende betrokken partijen (school, leerkracht, zorgcoördinator, CLB, ouders, partners, artsen, tandarts, orthodont, kinesist,…). Een multidisciplinaire samenwerking kan echter het verloop van de therapie optimaliseren. Overleg vindt uitsluitend plaats na goedkeuring van de patiënt of de ouder(s)/verzorger(s). Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt. Het kan één of meerder keren per week plaatsvinden. De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem en de motivatie van de patiënt. De behandelingen vinden plaats in de praktijk. Een thuisbehandeling is mogelijk op aanvraag.

Tarieven


De praktijk is gedeconventioneerd. Dit betekent dat wij niet werken volgens de tarieven die voorgeschreven worden door het RIZIV.

 

Verplichte verzekering

Om een aanmerking te komen voor terugbetaling van uw ziekenfonds, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meerderheid van de stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering.

 

Aanvullende verzekering

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor de terugbetaling via de verplichte verzekering van uw ziekenfonds, kan u gebruik maken van de aanvullende verzekering. De terugbetaling varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Betalingen

De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd. In het begin van elke maand ontvangt u de factuur. U kan de rekening bij voorkeur via overschrijving betalen. Gelieve de rekening binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen.

 

Afwezigheden

Er wordt verwacht dat de gemaakte afspraken gerespecteerd worden. Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verwittig dan minimum 24 uur op voorhand. Zo niet, wordt de gereserveerde tijd aangerekend. U kan steeds verwittigen via mail of via gsm. U kan een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of een sms sturen.

Voor een gunstig therapieverloop is het van belang dat u regelmatig aanwezig bent. Tracht dan ook langdurige afwezigheden te voorkomen.


 

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven vanaf 1 april 2024.

Indien u gewoon verzekerd bent, gelden de volgende tarieven:
Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling € 49,01 € 26,44 € 22,57
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling € 65,00 € 30,38 € 34,62
Individuele zitting van minimaal 30 minuten

€ 39,00

€ 22,98

€ 16,02

Individuele zitting van minimaal 60 minuten € 78,00  € 46,20 € 31,80
 

*Bilanzitting is het intakegesprek en de testafname.

Indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, gelden de volgende tarieven:
Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling € 42,75 € 39,75 € 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling € 51,50 € 47,00 € 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten

€ 36,14

€ 34,14

€ 2,00

Individuele zitting van minimaal 60 minuten € 72,59 € 68,09 € 4,50

 

 

Foto's


Contact


De consultaties gebeuren uitsluitend op afspraak. Wenst u een afspraak of wilt u meer informatie omtrent logopedie, dan kan u vrijblijvend contact opnemen

Weg naar As 69/1
3600 Genk
089/21.92.45

info@curalinguae.be

Molenstraat 115
3600 Genk
0477/77.11.04


  Publicaties


  Spraak plus

  Dit boek bevat oefeningen voor articulatie, vooral voor patiënten met dysartrie en verbale apraxie in het stadium dat ze de transfer moeten maken naar het spontaan spreken en naar een beter gebruik van de aangeleerde strategieën.

  Ook kan dit oefenboek worden aangewend in opleidingen waar het juist en zuiver articuleren een belangrijk punt is, zoals aan de opleidingen dictie/voordracht, lerarenopleidingen enz.

  Meer informatie & bestellingen  Afasietherapie plus

  Iedereen die werkt met mensen met afasie, wordt geconfronteerd met moeilijkheden in het begrijpen van de betekenis van een woord. Dit boek biedt een verzameling van associatieoefeningen voor patiënten met deze moeilijkheden, waarbij dit semantisch probleem samenhangt met de woordvindingsmoeilijkheden. Het receptief en het productief lexicaal-semantisch niveau zijn gestoord en de koppeling aan het woord uit de semantische velden gebeurt niet.
  Deze oefengang helpt patiënten om zoekstrategieën te ontwikkelen en hen voor te bereiden op de selectie. Hij wordt in het begin zuiver receptief gehouden. In de taal is er immers een constante wisselwerking tussen receptie en productie.
  De hier bijeen gebrachte oefeningen kunnen gebruikt worden voor de behandeling van patiënten met moeilijkheden in het begrijpen, als hulpmiddel bij woordvindingsstoornissen en in therapie voor geheugentraining.

  Meer informatie & bestellingen  Afasietherapie plus

  Iedereen die werkt met mensen met afasie wordt met woordvindingsstoornissen geconfronteerd. Het moeilijk inden van woorden is een symptoom dat bij elke vorm van afasie op de voorgrond treedt. Bovendien leidt dit probleem tot de meeste frustraties bij de pati nt en blijft het tegelijkertijd het langst aanhouden. Aan het einde van de therapie, of bij mensen die voordien een hoge taalvaardigheid hadden is het belangrijk oefeningen aan te bieden die voldoende moeilijk zijn. Dit oefenboek bevat twee soorten oefeningen: semantische en fonologische. Bij de semantische oefeningen moet de pati nt woorden vinden via de betekenis terwijl dit bij de fonologische oefeningen op basis van de klankstructuur moet gebeuren. In de oefeningen komen er verschillende thema's telkens opnieuw aan bod: beroepsleven, gezondheid en persoonlijke verzorging, reizen, sport,...

   Meer informatie & bestellingen


  Werboek voor afasie

  Uit de logopedische praktijk blijkt dat er een grote behoefte is aan uitgewerkt oefenmateriaal voor personen met afasie op een hoger taalniveau. In dit boek zijn een honderdtal dergelijke oefeningen samengebracht. De eerste vier reeksen bevatten oefeningen voor specifieke taalvaardigheden (woordgebruik, ontwikkeling van de syntaxis, ordenen in taal, volgen van instructies), de volgende vier reeksen bevatten oefeningen voor het gebruik van feitenkennis, concreet en abstract redeneren en zich persoonlijk uitdrukken. De laatste reeks met aanvullend materiaal kan voor diverse doeleinden worden aangewend.

  Het boek biedt een ruime waaier aan oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad en voor uiteenlopende problemen. De logopedist kan deze taaltaken aanbieden in de individuele therapie, als groepsopdracht of als huistaak.

  Meer informatie & bestellingen


  Vacatures


  Wij zijn op zoek naar een enthousiast collega om ons team te versterken!

  Cura Linguae is een dynamische groepspraktijk die zich richt op onderzoek en behandeling bij zowel kinderen als volwassenen. Er is ruimte om een specialisatie uit te bouwen binnen onze praktijk.Je werkt op zelfstandige basis met een team dat steeds klaar staat om je administratief en inhoudelijk te ondersteunen. Je krijgt een eigen praktijkruimte waar toegang is tot therapie-en testmateriaal.

  Heb jij interesse of wil je graag meer uitleg? Vul dan het formulier in en wij nemen snel contact op!

   Verhuur lokalen


    Heeft u een medisch of paramedisch beroep en bent u op zoek naar een centraal gelegen praktijkruimte in Genk voor uw therapie of zorgverlening? Onze logopediepraktijk biedt u de ideale oplossing. Wij hebben diverse praktijkruimtes beschikbaar die per dagdeel te huur zijn. 
     
    Is er parkeergelegenheid beschikbaar en de kabinetten zijn zo ontworpen dat er voldoende privacy is tijdens de consultatie.
     
    Bij interesse vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
     
    Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen in onze praktijk!