Image

Over Ons

Cura Linguae is een logopediepraktijk gelegen te Genk. In 2017 werd de praktijk opgestart en later met een versterkt team uitgebreid naar twee nieuwe locaties. Cura Linguae richt zich zowel op kinderen als op volwassenen. Ons team bestaat uit logopedisten die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek en de therapie voor beide doelgroepen.

Onze therapeuten vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Daarom volgen wij dan ook regelmatig bijscholingen.

Tevens hechten wij ook veel belang aan een multidisciplinaire samenwerking. Een nauwe samenwerking met de verschillende disciplines vinden wij noodzakelijk om het totaalbeeld van de patiënt in kaart te kunnen brengen. Binnen de praktijk houden wij ook wekelijks teamvergaderingen.

Image

Wat is logopedie


Logopedie is een paramedisch beroep dat we terugvinden in de gezondheidszorg en het onderwijs. De logopedist richt zich op de preventie, het onderzoek, de behandeling en advies van stoornissen en beperkingen op het vlak van spraak, taal, stem, slikken en gehoor.

Logopedie heeft door de jaren heen een enorme ontwikkeling doorstaan. Logopedie omvat de hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is niet enkel praten. Communicatie staat voor vele uitingsvormen waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

Image

Wat doet een logopedist


De logopedist voert eerst een onderzoek uit. Op basis van die diagnose stelt de logopedist een individueel behandelingsplan op. Nadien is het de taak van de logopedist om behandelingen (therapie) te geven met als doel om stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.  De logopedist geeft niet enkel therapie, maar geeft ook adviezen en informatie om de omgeving van de patiënt te begeleiden.

 Een nauwe samenwerking met andere disciplines (leerkracht, kinesist, psycholoog, artsen, tandarts) is ook van groot belang om informatie te kunnen uitwisselen. Een medische, tandheelkundige, psychologische of andere behandeling kan de communicatiestoornis verhelpen of positief beïnvloeden. Dit wijst erop dat een samenwerking tussen verschillende deskundigen juist zo cruciaal is.

Image

Waarom logopedie


De afgelopen decennia heeft communicatie meer aandacht gekregen. Voor een goede overdracht van informatie zijn goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling van essentieel belang. Hierdoor zijn wij in staat om elkaar te begrijpen en om met elkaar samen te leven.

Uiteraard speelt taal een cruciale rol om te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen verstoren bijgevolg ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie verwezenlijkt een maatschappelijke rol omdat het zich toelegt op de hulpverlening bij communicatiestoornissen

Stoornissen


Cura Linguae richt zich op het advies, het onderzoek, de therapie en de follow-up bij:

Wanneer kinderen een spraakklank niet of verkeerd uitspreken hebben we het over een articulatiestoornis. De klanken kunnen weggelaten, vervangen of vervormd worden.

Het Team


 

Laura Franssen

Coördinator & Logopediste

Laura is naast coördinator van Cura Linguae ook werkzaam als logopediste in deze praktijk. Daarnaast werkt ze nog halftijds in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. Laura specialiseerde zich in
slikstoornissen en oromyofunctionele therapie. Ze behandelt ook kinderen met spraak-, taal- en
leerstoornissen.

Sofie Timmermans

Logopediste

Sofie heeft tijdens haar stage een grote passie gekregen voor stottertherapie. Daarom heeft zij zich gespecialiseerd als stottertherapeute. Ze begeleidt zowel kinderen als volwassenen met vloeiendheidsstoornissen. Ze werkt ook met kinderen die spraak-, taal- en leerproblemen hebben. Sofie doet overdag de huisbezoeken bij volwassenen die omwille van medische redenen niet tot in de praktijk kunnen geraken.

 

Daniëlle Nelissen

Logopediste

Danielle Nelissen is als logopediste werkzaam in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Naast haar jarenlange
ervaring met neurologische communicatiestoornissen heeft ze ook een grote interesse voor de
behandeling van laryngectomiepatiënten.

Rani Gaethofs

Logopediste

Rani heeft tijdens haar stage in het Ziekenhuis Oost-Limburg een grote interesse gekregen in de behandeling van neurogene communicatiestoornissen. Zij behandelt ook kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen. Naast haar diploma logopedie heeft ze ook nog een master in de bedrijfscommunicatie behaald.

Renée Reynders

Logopediste

Renée werkt vooral met volwassenen met neurogene spraak-en taalstoornissen. Ze volgde een bijkomende stage neurocognitie in Hôpital de la Salpêtrière in Parijs.

 

Jesse Hendrikx

Logopediste

Jesse is naast logopediste bij Cura Linguae ook werkzaam in het (buitengewoon) onderwijs. Jesse behandelt kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen. Ze specialiseerde zich in de oromyofunctionele therapie. Na haar studies logopedie heeft ze nog een diploma leerkracht lager onderwijs behaald.

Benthe Bosmans

Logopediste

Benthe heeft een grote interesse voor patiënten met neurogene communicatiestoornissen. Deze belangstelling is tijdens haar stage in het Ziekenhuis Oost-Limburg enorm gegroeid. Benthe behandelt binnen onze praktijk volwassenen met neurogene communicatiestoornissen zowel aan huis als in de praktijk. Voor haar studies logopedie heeft Benthe een diploma orthopedagogie behaald.

 

Werkwijze


 • Aanmelding

  De aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, een kinesist,… Dit kan telefonisch of via mail. Voor de aanvang van het onderzoek dient u eerst langs te gaan bij de huisarts of de geneesheer-specialist. Deze bezorgt u dan een voorschrift voor het logopedisch onderzoek.

 • Logopedisch onderzoek

  Eerst wordt er gestart met een anamnesegesprek om de hulpvraag en de voorgeschiedenis in kaart te brengen. U wordt op de hoogte gebracht van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria, de mogelijkheden omtrent de terugbetaling via het RIZIV of via de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Aanvullende schoolse, medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd. Vervolgens vindt een uitgebreid logopedisch onderzoek plaats. Er wordt getracht een duidelijk beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek. Het onderzoek kan meerdere sessies in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de problematiek. Uitgaande van de testresultaten wordt er beslist of logopedie al dan niet nodig is. De logopedist maakt een logopedisch verslag (aanvangsbilan) en stelt een individueel behandelplan op.

 • Adviesgesprek

  Tijdens het adviesgesprek worden de testresultaten met u besproken. U krijgt ook uitleg over de terugbetalingsmogelijkheden van het ziekenfonds en over het verdere verloop voor de aanvraag tot terugbetaling. Indien u recht heeft op terugbetaling van het ziekenfonds, moet u opnieuw langsgaan bij de geneesheer-specialist om een voorschrift voor logopedische therapie te verkrijgen. Na ontvangst van alle documenten wordt uw dossier opgemaakt en wordt het dossier opgestuurd naar het ziekenfonds. Het ziekenfonds evalueert het dossier en beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor terugbetaling. De goedkeuring is geldig voor 1 jaar. Deze kan meestal, afhankelijk van de stoornis, door de huisarts verlengd worden voor 1 jaar.

 • Behandeling

  Op basis van het individueel behandelplan tracht de logopedist zo effectief en efficiënt mogelijk de achterstand bij te werken. Er wordt veel aandacht besteed aan een nauwe samenwerking en regelmatig overleg met de verschillende betrokken partijen (school, leerkracht, zorgcoördinator, CLB, ouders, partners, artsen, tandarts, orthodont, kinesist,…). Een multidisciplinaire samenwerking kan echter het verloop van de therapie optimaliseren Overleg vindt uitsluitend plaats na goedkeuring van de patiënt of de ouder(s)/verzorger(s). Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt. Het kan één of meerder keren per week plaatsvinden. De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem en de motivatie van de patiënt. De behandelingen vinden plaats in de praktijk. Een thuisbehandeling is mogelijk op aanvraag.

Tarieven


De praktijk is geconventioneerd. Dit betekent dat de tarieven gehanteerd worden die voorgeschreven worden door het RIZIV.

 

Verplichte verzekering

Om een aanmerking te komen voor terugbetaling van uw ziekenfonds, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meerderheid van de stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering. Dit houdt in dat u slechts 25% van het honorarium betaalt bij een goedkeuring van de verplichte verzekering.

 

Aanvullende verzekering

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor de terugbetaling via de verplichte verzekering van uw ziekenfonds, kan u gebruik maken van de aanvullende verzekering. De terugbetaling varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Betalingen

De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd. In het begin van elke maand ontvangt u de factuur. U kan de rekening bij voorkeur via overschrijving betalen. Gelieve de rekening binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen.

 

Afwezigheden

Er wordt verwacht dat de gemaakte afspraken gerespecteerd worden. Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verwittig dan minimum 24 uur op voorhand. Zo niet, wordt de gereserveerde tijd aangerekend. U kan steeds verwittigen via mail of via gsm. U kan een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of een sms sturen.

Voor een gunstig therapieverloop is het van belang dat u regelmatig aanwezig bent. Tracht dan ook langdurige afwezigheden te voorkomen.


Hieronder vindt u een overzicht van de officiële tarieven vanaf 1 augustus 2020.

Indien u gewoon verzekerd bent, gelden de volgende tarieven:
Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling € 32,83 € 25,33 € 7,50
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling € 46,80 € 35,80 € 11,00
Individuele zitting van minimaal 30 minuten

€ 26,50

€ 21,00

€ 5,50

Individuele zitting van minimaal 60 minuten € 53,22  € 42,22 € 11,00

*Bilanzitting is het intakegesprek en de testafname.

Indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, gelden de volgende tarieven:
Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting* voor het begin van een logopedische behandeling € 32,83 € 29,83 € 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling € 46,80 € 42,30 € 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten

€ 26,50

€ 24,50

€ 2,00

Individuele zitting van minimaal 60 minuten € 53,22 € 48,72 € 4,50

 

Foto’s


Contact


De consultaties gebeuren uitsluitend op afspraak. Wenst u een afspraak of wilt u meer informatie omtrent logopedie, dan kan u vrijblijvend contact opnemen

Weg naar As 69/1
3600 Genk
089/21.92.45
0476/27.15.71

[email protected]

Molenstraat 115
3600 Genk
0477/77.11.04